Privatumo politika

Nacionalinė sporto federacijų asociacija - NSFA, būdama tinklapio nsfa.lt valdytoja, lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remiantis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis NSFA laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis tinklapiu www.nsfa.lt (toliau – nsfa.lt). Joje nurodoma, iš kur nsfa.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems nsfa.lt.

Duomenų valdytojas 

nsfa.lt administruoja NSFA, juridinio asmens kodas 304945080. Pagal BDAR, NSFA yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Tvarkydama duomenis NSFA laikosi šių principų:

1. duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2. duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3. deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant ateitiesklase.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

4. siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;

5. duomenis laiko tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

6. duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys www.nsfa.lt tvarkomi šiais tikslais:

1. Informacijos pateikimo pagal užklausos formą tikslu – tik Jums užsisakant šią paslaugą;

Tvarkomi duomenys ir jų surinkimo būdai

nsfa.lt tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

1. Informacijos pateikimo pagal užklausos formą tikslu – vardą ir el. pašto adresą (Jums pateikus);

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

nsfa.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. nsfa.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų, pristatymo ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės nsfa.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo nsfa.lt tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi tik tol, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir/ar surinkimo metų gruodžio 31 d.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat NSFA naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones kaip tai nustato BDAR.

Nuorodos į kitas internetines svetaines

nsfa.lt pateikiamos nuorodos į išorines internetines svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nsfa.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne NSFA administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami taip pat, kaip paskelbta privatumo politika.

Duomenų subjekto teisės

Tvarkydama asmens duomenis nsfa.lt užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

  1. informavimą apie duomenų tvarkymą;
  2. teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  3. teisę reikalauti ištaisyti ir/ar papildyti netikslius duomenis;
  4. teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nebereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
  5. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
  7. teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

nsfa.lt gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik vienareikšmiškai nustačius asmens tapatybę.

nsfa.lt įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui nsfa.lt sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir/ar išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nsfa.lt ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis nsfa.lt įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su nsfa.lt veiksmais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais kviečiame kreiptis:

  • siunčiant elektroniniu paštu: info@nsfa.lt.

Nacionalinė sporto federacijų asociacija

Kareivių g. 6, LT-09117 Vilnius

+370 698 32042

info@nsfa.lt

Visos teisės saugomos, NSFA 2021
crossmenu